Zbigniew Bartuś

dziennikarz, Dziennik Polski

Publicysta, reportażysta, felietonista oraz dziennikarz gospodarczy Dziennika Polskiego i mediów Grupy Polska Press, wieloletni szef oddziału Dziennika Polskiego w Oświęcimiu i Małopolsce Zachodniej, laureat kilkudziesięciu prestiżowych nagród i wyróżnień dziennikarskich (m.in. SDP, NBP, Wolności Słowa, Grand Press, Dziennikarz Ekonomiczny Roku, Grand Prix Dziennikarzy Małopolski, Nagroda im Grabskiego, Nagroda im Kwiatkowskiego). Członek Zarządu Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz. Współzałożyciel Klubu Rotary w Oświęcimiu. Honorowy Członek BCC. Członek Stowarzyszenia Alumni (uczestników programów Departamentu Stanu USA). Współtwórca i koordynator Forum Przedsiębiorców Małopolski.

prof. dr hab. Marek Belka

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ekonomista z wykształcenia. Przez większość kariery związany z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnik stażów naukowych na Uniwersytecie Columbia, Uniwersytecie Chicagowskim oraz w London School of Economics.

Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów: w 1997 r. w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 2001-2002 w rządzie Leszka Millera.

W latach 2004-2005 był premierem rządu RP.

Profesor Belka pełnił również wiele funkcji w międzynarodowych instytucjach. W latach 2003-2004 był szefem Koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku. Od 2006 do 2008 roku pracował jako Sekretarz Wykonawczy Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), a od listopada 2008 r. był dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

10 czerwca 2010 r. został powołany przez Sejm RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego na sześcioletnią kadencję.

Profesor Belka został zaprzysiężony jako nowy poseł Parlamentu Europejskiego 2 lipca 2019 r. (kadencja 2019-2024). Jest członkiem parlamentarnej Komisji ds. Ekonomicznych i Monetarnych, zastępcą członka w parlamentarnej Komisji Handlu Międzynarodowego, członkiem Delegacji ds. relacji z USA i zastępcą członka w Delegacji ds. relacji z krajami Ameryki Środkowej.

W 2020 roku został powołany do składu Podkomisji ds. podatkowych.

Tomasz Brzostowski

Wiceprezes ds. usług dla biznesu, Hitachi Vantara
Tomasz zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządzającego globalna strukturą centrów usług dla biznesu spółki Hitachi Vantara (centra w Polsce, Malezji i Indiach). Przed Hitachi pracował dla PriceWaterhouseCoopers w Holandii jak i IBM BTO w Polsce. Tomasz jest biegłym rewidentem (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA) jak i absolwentem Europejskiego Uniwersytetu ‘Viadrina’ we Frankfurcie nad Odrą. W ciągu ostatnich lat Tomasz blisko współpracował z krakowskimi uczelniami wyższymi, pogłębiając współpracę między ‘nauką, edukacją i biznesem’. Tomasz jest członkiem rady uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

prof. dr hab. Paweł Churski

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu
Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych, Wiceprzewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Przewodniczący Zespołu Wykonawczego Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, National Representatives w Council of Representatives AESOP (Association of European Schools of Planning), członek założyciel ERSA (European Regional Science Association) – sekcja polska. Geograf społeczno-ekonomiczny, regionalista, od lat związany z poznańską szkołą geografii ekonomicznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki czynników rozwoju regionalnego i lokalnego, przemian polityki regionalnej w Polsce i w Unii Europejskiej, specjalizacji regionalnej, obszarów problemowych w rozwoju lokalnym i regionalnym, w tym z uwzględnieniem wyzwań klimatycznych, stanu i zmian zachodzących na rynku pracy w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, poziomu i warunków życia, a także znaczenia odpowiedzialnych badań i innowacji i roli uczelni wyższych w ich realizacji. W swoich badaniach szczególną wagę zwraca na aspekt europejski procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w naszym kraju ze szczególnym uwzględnieniem roli megatrendów procesów rozwoju oraz wpływu środków pomocowych na zróżnicowanie rozwoju na terenie Polski i innych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie jako wykładowca uniwersytecki, innowator i ewaluator dydaktyki na poziomie wyższym, autor programów nowych kierunków i ścieżek kształcenia. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym trzynastu monografii i 24 redakcji prac zbiorowych. Kierownik wielu projektów badawczych zagranicznych (w tym H2020) i krajowych (w tym NCN i NCBiR). Ekspert i recenzent międzynarodowych i krajowych instytucji oraz redakcji w procesie oceny projektów, publikacji oraz programów kształcenia.

Krystyna Dynowska-Chmielewska

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Absolwentka nauk społecznych i filologii polskiej; kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie; kwalifikacje edukatorskie uznane przez MENiS, certyfikat trenerski programu Train the Trainer Instytutu Pedagogicznego w Wiedniu; drugi stopień specjalizacji w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego w oświacie.

Uczestniczka ogólnopolskich programów MEN związanych z wdrażaniem zmian edukacyjnych, m.in.: Nowa Szkoła (grupa edukatorska 100/1),  Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym (zespół ekspertów MEN), Edukacja  skuteczna, przyjazna i nowoczesna (wojewódzki promotor nowej podstawy programowej). Doświadczenie w pracy nauczyciela w różnych typach szkół i w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracownika dydaktycznego w uczelniach wyższych oraz edukatora grup dorosłych (nauczyciele i kadra kierownicza szkół). Wieloletni kierownik Działu Doskonalenia Nauczycieli w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN), dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji  WSB-NLU w Nowym Sączu, kierownik i współautorka założeń merytorycznych systemowego innowacyjnego projektu Województwa Małopolskiego DiAMEnT. Obecnie nauczyciel konsultant pełniący funkcję kierownika projektu Województwa  Małopolskiego  Małopolskie Talenty po stronie MCDN.

Jeremi Elżanowski

ACO Elementy Budowlane

W latach 1998-2003 studiował Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w roku 2002 otrzymał stypendium naukowe w Bluffton University (Ohio, USA), a w 2009 roku ukończył Canadian Executive Master of Business Administration (MBA) prowadzone przez University of Quebec at Montreal (UQAM) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2003 roku związany z Grupą ACO zaczynając od półrocznego stażu w Siedzibie Głównej – Rendsburgu (Niemcy), potem pracując w Plastmo Profile (wówczas Grupa ACO), następnie od roku 2005 rozwija organizację ACO Polska. Jako Dyrektor Sprzedaży Regionu Północ w firmie ACO Elementy Budowlane Sp. o. o. konsekwentnie wdraża wypracowaną strategię sprzedaży systemów zagospodarowania wód deszczowych, odwodnień budynków oraz materiałów budowlanych – wspierając tym samy rozwój fabryki produkcyjnej w Legionowie zajmującej się wytwarzaniem prefabrykowanych odwodnień liniowych z polimerbetonu oraz separatorów substancji ropopochodnych. Dopełnieniem równowagi Jeremiego jest aktywny wypoczynek, kolarstwo, a przede wszystkim wspierająca rodzina – jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów.

dr Krzysztof Głuc

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dyrektor Departamentu zasobów i rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
(w latach 2016-2020).

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago/USA, ukończył też studia podyplomowe
w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy. Specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Odpowiada za politykę gospodarczą państwa – m.in. za przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność i technologie, transformację cyfrową, zieloną gospodarkę oraz gospodarcze relacje z zagranicą. Do jego zadań należą również kwestie związane z zatrudnieniem i przeciwdziałaniem bezrobociu; stosunkami i warunkami pracy; wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi; zbiorowymi stosunkami pracy i sporami zbiorowymi oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Kolejny obszar stanowią budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo oraz turystyka.
Jako minister nadzoruje m.in. Urząd Zamówień Publicznych, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Miar, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Kosmiczną, Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, Polską Organizację Turystyczną, Krajowy Zasób Nieruchomości, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Odpowiada za Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, w której zarejestrowano ponad 2,5 miliona podmiotów gospodarczych.
Jarosław Gowin urodził się 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. W latach 2011-2013 Minister Sprawiedliwości, odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną. W latach 2015-2020 Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wprowadził Konstytucję dla Nauki, czyli wielką systemową reformę szkolnictwa wyższego i nauki przeprowadzoną w szerokim dialogu ze środowiskiem akademickim, podwyżki dla nauczycieli akademickich i przełomowe zmiany w kształceniu doktorantów; dwie ustawy o innowacyjności, stanowiące impuls dla działalności B+R, oraz programy skutecznie popularyzujące naukę dla dzieci i seniorów. Powołał Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Sieć Badawczą Łukasiewicz.

W latach 80. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz „Solidarności”. Stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W 2003 r. założył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której rektorem był do 2013 r. Senator VI kadencji. Członek Komisji Nauki i Edukacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Od 2007 r. poseł na Sejm RP. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w Sejmie VII kadencji. Podczas pracy parlamentarnej pełnił funkcje: przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień. Wolne chwile spędza w górach i na czytaniu książek. Ulubieni autorzy to Wilhelm Röpke, Friedrich August von Hayek i Adam Smith. Miłośnik muzyki barokowej. Żonaty, ma trójkę dzieci.

prof. dr hab. Jarosław Górniak

Uniwersytet Jagielloński
Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, statystycznej analizie danych, socjologii gospodarki i organizacji, ewaluacji i analizie polityk publicznych, rozwoju kompetencji i rynku pracy. Obecnie prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Rozwoju a wcześniej dziekan (2012-2020) i prodziekan (2005-2012) Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W latach 2016-2018 przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki

dr Mirosław Gronicki

b. Minister Finansów

Mister finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-05. Od 1987 do 1993 był zatrudniony w zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. na University of Pennsylvania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w ICESAD w Kitakyushu. Pracował w organizacjach międzynarodowych, tj. Bank Światowy, ONZ
i UE, zajmował się również consultingiem.

Po powrocie do Polski był m.in. makroekonomistą w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku., współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, w której uczestniczył w kilku projektach badawczych dotyczących analiz makroekonomicznych oraz prognoz dla Polski, Ukrainy, Gruzji
i Kirgistanu. W latach 2000–2004 pełnił funkcję głównego ekonomisty Banku Millennium S.A. W latach 2006-18 pracował jako doradca w zagranicznych instytucjach finansowych, w tym w banku Goldman Sachs. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Aktualnie prowadzi działalność doradczą .

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Prof. dr hab. Danuta Hübner

Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Profesor nauk ekonomicznych. Pierwsza polska komisarz UE , najpierw ds. handlu, a następnie polityki regionalnej. Od 2009 r. posłanka do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz
Komisji Handlu Międzynarodowego. Jest też jest członkiem Delegacji ds. Stosunków z USA. Wcześniej główny negocjator członkostwa Polski w OECD, sekretarz wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej w randze zastępcy sekretarza generalnego ONZ. Kierowała Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej Była Ministrem Spraw Europejskich, odpowiedzialnym za proces przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, prof. PP

Politechnika Poznańska, Wydział Architektury

Profesor Politechniki Poznańskiej, naukowiec i nauczyciel akademicki, członek Rady Uczelni i koordynator dyscypliny architektura i urbanistyka w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej, przez dwie kadencje – prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Od kilkunastu lat zajmuje się zagadnieniami zintegrowanej gospodarki wodnej w mieście i adaptacji do zmian klimatu. Jest ekspertem w zakresie wielofunkcyjnego kształtowania miejskich obszarów nadrzecznych i przestrzeni publicznych, z uwzględnieniem zagospodarowania wód opadowych i adaptacji miast do zmian klimatu. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych, w tym 4 monografii: „Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych” (2011), „Front wodny Poznania – Dolina Warty. Rewitalizacja związków z rzeką” (2011) oraz „Miasta przyjazne rzekom” (2019) i „River-friendly cities” (2020).

Była kierownikiem kilkunastu projektów badawczych oraz ekspertem zewnętrznym w międzynarodowym projekcie REURIS (2009-11), członkiem rad naukowych licznych konferencji, m.in. ICAADE’2019 (International Conference on Amphibious Architecture), STORMWATER POLAND, czy Międzynarodowego Kongresu ECONOMY OF A WATER CITY w ramach OEES, oraz zespołów eksperckich, m.in. Komitetu Badań nad Zagrożeniami związanymi z Wodą (KBnZzW) przy Prezydium PAN (2011-2014), Komisji Klimatologii, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza o/PAN w Poznaniu (2019-2022), zespołu ekspertów wodnych OEES (od 2018) oraz Interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego ds. Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN (od 2020).

dr Magdalena Jelonek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adiunkt w katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem ludzkim, jakością kształcenia, w tym z analizą produktywności szkół wyższych. Brała udział w wielu projektach badawczych z obszaru szeroko pojętego kapitału intelektualnego, m. in. w jednych z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji w Polsce – Bilans Kapitału Ludzkiego, w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006, w badaniach diagnozujących sytuację w zakresie kształcenia ustawicznego w województwie małopolskim. Pełni funkcję eksperta merytorycznego (koordynatora) ds. badań przekrojowych w jednym z największych w Europie projektów monitorujących zmiany w strukturze kompetencji na rynku pracy – Bilans Kapitału Ludzkiego
w Polsce.

Marek Kacprzak

dziennikarz, Radio Nowy Świat

Z wykształcenia jest humanistą i magistrem kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji społecznej i ekonomiki kultury. Posiada tytuł Executive MBA. Z zawodu menadżer, wykładowca akademicki i dziennikarz. Na stałe związany z Radiem Nowy Świat, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem SWPS. Prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową.

dr Marcin Kędzierski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; w pracy zawodowej zajmuje się analizą polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki w obszarze szkolnictwa wyższego. Autor, współautor oraz redaktor kilkudziesięciu opracowań naukowych, eksperckich oraz popularnonaukowych z zakresu polityki publicznej. Koordynator prac zespołu odpowiedzialnego za ewaluację ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz opracowanie reformy systemu pomocy materialnej dla studentów w Polsce. Ojciec piątki dzieci w edukacji domowej.

 

Jarosław Królewski

Prezes Zarządu, Synerise S.A.

Laureat wielu prestiżowych konkursów i nagród krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in.: Microsoft Partner of the Year 2018-2019, tytuł jednego z 30 najbardziej obiecujących przedsiębiorców technologicznych na świecie według EY, zwycięzca plebiscytu Nowa Europa dla najbardziej innowacyjnych firm w Europie, organizowany przez Google, Res Publica i Financial Times oraz Digital Shaper Award 2018, Poland AI Person of The Year 2019, CEE
x-Tech Awards 2019 – AI Innovation of the Year.

Od 2010 roku jest wykładowcą i pracownikiem naukowym na Akademii Górniczo-Hutniczej (dwa wydziały) w Krakowie, gdzie współtworzył wielokrotnie nagradzane kursy własnego autorstwa, m.in. Informatyka społeczna, E-Ekonomia (najbardziej innowacyjny kierunek studiów w Polsce w 2012 roku według MNiSW) oraz Marketing Cyfrowy. Jest ambasadorem marki AGH i mentorem w sieci Polskiego Funduszu Rozwoju. Ukończył dwa kierunki studiów  (informatykę i socjologię), obecnie pracuje nad interdyscyplinarnym doktoratem.

Uczestnik wielu konferencji oraz gościnny wykładowca na uczelniach polskich i zagranicznych. Jest także autorem publikacji, w tym bestsellerów, wydawanych w ramach Wydawnictwa Naukowego PWN. Założyciel i twórca programu AI School and Academy, który trafił do szkół i przedszkoli w 2019 i 2020 roku w Polsce.

dr Michał Kudłacz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gospodarz Sympozjum Naukowych z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna (od 51 Sympozjum. Wcześniej gospodarzem był prof. dr hab. Jerzy Haunser).

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stały konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej; stale współpracujący z samorządami lokalnymi.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, w ramach Funduszy Strukturalnych, oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Między innymi współautor: Strategii rozwoju powiatu bocheńskiego, Strategii rozwoju powiatu dębickiego, Strategii rozwoju województwa lubuskiego, czy Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej. Dyrektor studiów podyplomowych  MBA in Public Management oraz Zarządzanie w Administracji Publicznej. Uczestnik zagranicznych stypendiów dydaktycznych i naukowych (m.in. USA, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania, Wietnam).

Członek European Regional Science Association oraz Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022. Powołany przez Prezydenta m. Krakowa do Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody, Arcadis Sp. z o.o.

Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska. Absolwent Politechniki Krakowskiej – budownictwo w specjalności budownictwo wodne. Od początku swojej działalności zawodowej związany z gospodarką wodną. Brał udział w wielu projektach z zakresu gospodarki wodnej takich jak m.in.: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni i miast. Członek zespołu w projekcie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Współtwórca metodyki i raportów Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych 2018 oraz Water City INDEX 2019 i 2020.

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens

Politechnika Gdańska
Prof. Piotr Lorens jest architektem i urbanistą, kierownikiem Katedry Urbanistyki I Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania zawodowe obejmują kwestie projektowania urbanistycznego i rozwoju miast, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji i regeneracji obszarów zdegradowanych. Był zaangażowany w przygotowanie i realizację szeregu projektów i przedsięwzięć transformacji miejskiej, w tym – odnowy frontu wodnego Gdańska. Pełni rolę konsultanta szeregu projektów i przedsięwzięć rozwojowych. Jego poszukiwania naukowe i zainteresowania zawodowe wiążą się także z tematami dziedzictwa I tożsamości lokalnej w ramach procesów transformacji urbanistycznej, kształtowania systemów przestrzeni publicznych oraz zagadnień społecznych i ekonomicznych wiążących się z transformacją miast.

Niezależnie od obowiązków akademickich i zawodowych, prof. Lorens pracuje także w ramach stowarzyszeń i organizacji naukowych i zawodowych. Jest aktywnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych ISOCARP (Wiceprezydent w latach 2011-2017) oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich (obecnie – przewodniczący Rady Towarzystwa). Jest także członkiem Polskich Komitetów ICOMOS i TICCIH. Został także (po raz kolejny) powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Regionalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski jest absolwentem Uniwersytet Łódzkiego. W latach 1973 -1978 pracował w Biurze projektowo- badawczym „Miastoprojekt”. A od 1979 roku jest pracownikiem Uniwersytet Łódzkiego. Obecnie jest kierownikiem Interdyscyplinarnego centrum studiów miejskich. W latach 1984 – 2020 był kierownikiem Zakładu ekonomiki rozwoju miast a potem Katedry zarządzania miastem i regionem. W latach 2002 –2005 był dziekanem Wydziału Zarządzania. W 1990 roku był stypendystą programu Urban Fellows w Instytucie for Policy Studies at Johns Hopkins University. W latach 1994-2001 był członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. W latach 2006 – 2015 był Prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Od roku 2001 do 2019 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk a obecnie jest jego I Wiceprzewodniczącym . W latach 2001-2003 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Planowania (AESOP). W latach a 2006 – 2015 był członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Ministrze Budownictwa. Wcześniej był wielokrotnie członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej. W latach 2008-2012 był Członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Aktualnie jest członkiem Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej w Łodzi. Jest autorem ponad 250 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Jest członkiem rad naukowych w kilku czasopismach i seriach wydawniczych.

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Doktor habilitowany nauk o polityce, profesor UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Specjalizuje się w politykach publicznych, administracji publicznej i zarządzaniu instytucjami publicznymi. Działa w International Public Policy Association.
Członek Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Działał w Radzie Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (2009-2015) oraz w Zespole ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej (2008-2012). Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie w latach 2007-2009 oraz Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2016-2020. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”.
Autor ponad 150 opracowań naukowych publikowanych w wydawnictwach krajowych (m.in. PWN, Scholar) oraz zagranicznych (Routledge, Peter Lang Publishing, Cambridge University Press, Oxford University Press), a także przeszło 130 ekspertyz z szeroko rozumianych polityk publicznych i zarządzania publicznego.

Marcin Mendruń

Dyrektor Działu Szkoleń, Jeronimo Martins Polska

Pracuje w Jeronimo Martins od 13 lat. Karierę rozpoczął od programu Management Trainee. Zarządzał szeregiem różnych obszarów w Pionie HR. Aktualnie jako Dyrektor Działu Szkoleń, jest szefem największego działu L&D w Polsce. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także szeregu studiów podyplomowych i exe-edu, oraz MBA.

Pochodzi z okolic Jelenie Góry, od kilkunastu lat związany rodzinnie z Poznaniem, na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie.

 

prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor nauk ekonomicznych z habilitacją z architektury i urbanistyki. Specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem terytorialnym, polityce regionalnej
i rewitalizacji. Praktyki zagraniczne odbywał we: Francji, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Hiszpanii. Związany w przeszłości z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim, a obecnie – z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Doświadczenia praktyczne w projektowaniu architektonicznym, zarządzaniu w administracji samorządowej i w firmach. Autor i współautor: 13 książek, ok. 120 innych publikacji oraz ok. 120 opracowań konsultingowych i eksperckich.

prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Uzyskał stopnie naukowe i tytuł naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jest dyrektorem Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego prace badawcze koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, w tym rozwiązań sztucznej inteligencji, ewolucja europejskiego systemu gospodarczego, w szczególności w sektorach logistyki i mobilności. Nauczyciel akademicki z doświadczeniem menedżerskim w przedsiębiorstwach w kraju i za granicą.

Przemysław Powalacz

Prezes Zarządu Geberit Polska
Prezes Zarządu Geberit Polska od 2015. W latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialny za region CEE, także Rosję i Ukrainę. W latach 2004 – 2008 odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w regionie CEE w Sanitec Koło. Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech. Członek rady nadzorczej OTCF S.A (właściciel marki 4F). Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Uczestnik programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty w charakterze mentora. Prowadzi indywidualne praktyki mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania. Wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz programu EMBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Wiceprezes Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Współzałożyciel Stowarzyszenia im. S. Wyspiańskiego. Absolwent SGH oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka programów menedżerskich w INSEAD, London Business School, HEC, Harvard Business School oraz Columbia Business School.

Wojciech Przybylski

Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
sp. z o.o.
Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od stycznia 2016 – prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

dr Michał Rutkowski

Dyrektor Naczelny Globalnej Praktyki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Bank Światowy
Dr Michał Rutkowski jest Dyrektorem Naczelnym Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Społecznego i Pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie, przewodzącym i nadzorującym pracę (zarządzanie operacjami pożyczkowymi, pomocą techniczną i wiedzą) w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, zabezpieczenia socjalnego i polityk tworzenia miejsc pracy. W trakcie jego dlugoletniej pracy w Banku Światowym byl on, między innymi, ekonomistą pracującym nad Afryką, Chinami i Rosją, kierownikiem wydzialu zabezpieczenia społecznego i pracy w regionie Europy i Azji Środkowej, dyrektorem departamentu rozwoju ludzkiego i polityki społecznej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz w regionie Azji Południowej, dyrektorem krajowym zarządzającym programami w Rosji i przedstawicielem Banku Światowego w Moskwie oraz dyrektorem od międzynarodowych organizacji wielostronnych (np. OECD, MOP (ILO), ONZ, międzynarodowe banki rozwoju). W latach 1996-98, pracując dla polskiego rządu, był on dyrektorem biura pełnomocnika rządu d/s reformy zabepieczenia społecznego i współtwórcą nowego wielofilarowego systemu emerytalnego, opartego prawie w całości na zasadzie zdefiniowanej składki.

Opublikowane prace dr. Rutkowskiego koncentrują się głównie na kwestiach rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Był on członkiem zepołu autorskiego Raportu o rozwoju świata 1995 „Pracownicy w integrującym się świecie”, nadzorował i przewodził tworzeniu Raportu o rozwoju świata 2019 „Zmieniajaca się natura pracy” oraz raportu specjalnego na temat „Zabezpieczając wszystkich: zarządzanie ryzykiem w zdywersyfikowanym i dywersyfikującym się świecie pracy” (2019). Jego najnowsze publikacje na tematy z pogranicza przyszłości pracy i zabezpieczenia społecznego zawierają m.in. artykuł „Wyobrażając sobie zabezpieczenie społeczne na nowo: systemy niezależne od standardowych umów o pracę”, Finanse i Rozwój (Finance and Development), MFW (IMF), Grudzień 2018.

Spośród pozostałych publikacji dr. Rutkowskiego uwagę zwracają „Reformy emerytalne w Europie: postęp i proces (z R. Holzmannem i M. Orensteinem), Bank Światowy 2003 oraz „Emerytury” (z N. Barrem) [w:] „Rynek pracy i polityka społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej”, Bank Światowy 2005. Dr. Rutkowski był adiunktem i wykładowcą w Katedrze Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i brał udział jako mówca w ponad 100 konferencjach na świecie.

Dr Rutkowski uzyskał tytuły magistra i doktora ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i ukończył studia podoktorskie w Londyńskiej Szkole Ekonomii (London School of Economics). Jest także absolwentem programu dla liderów biznesu w Harwardzkiej Szkole Biznesu (Harvard Business School) oraz programu „Przywództwo przez Kolektywną Inteligencję” prowadzonego przez „Dialogos”.

dr hab. Andrzej Rzońca, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Specjalizujący się w teorii wzrostu, ekonomii monetarnej i finansach publicznych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu WEMBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym.

Członek rad nadzorczych i doradca strategiczny spółek prawa handlowego.

W przeszłości m. in. przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), doradca Prezesa NBP, współpracownik Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE).

Laureat m.in. dwóch najbardziej prestiżowych polskich wyróżnień dla ekonomistów: nagrody Fundacji Kronenberga oraz nagrody im. Fryderyka Skarbka Polskiej Akademii Nauk.

dr hab. Robert Sowa, prof. ASP

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Urodzony 10.04.1972 w KrakowieAbsolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki, specjalizacja film animowany. Reżyser filmów animowanych, producent. Zajmuje się autorskim filmem animowanym, malarstwem  fotografią. Jest również autorem projektów multimedialnych łączących m.in. animację z muzyką współczesną. Współpracował też przy realizacji wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. Kieruje Pracownią Filmu Animowanego ASP w Krakowie.

Filmy Roberta Sowy były prezentowane na wielu festiwalach krajowych i międzynarodowych, biorąc udział w prestiżowych pokazach m.in. w:

 • Centrum Pompidou, Paryż
 • Museum of Modern Art, Nowy Jork
 • Festival del Film, Locarno
 • Center for Digital Arts and Experimental Media DXARTS, University of Washington, USA
 • Anima Mundi Gallery, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brazylia,
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • The New Generation of Polish Cinema, Londyn
 • Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa,
 • Centrum Sztuki Współczesnej,(CCCB), Barcelona

Laureat nagród i wyróżnień za swoje osiągnięcia artystyczne.

Współpracuje jako wykładowca z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagielońskiego oraz wieloma instytucjami kultury w kraju i na świecie. Współpracował przy organizacji 25 edycji Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego w Krakowie. Dwukrotny Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu 'Artist in Residence’  na zaproszenie Uniwersytetu Washingtona w Seattle, USA. Dyrektor Artystyczny Centrum Animacji w Krakowie .

Jest członkiem :

 • Stowarzyszenia Filmowców Polskich
 • Association Internationale du Film D’Animation, ASIFA
 • Ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Kurator konkursu animacji Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Jerzy Stępień

sędzia, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, w latach 69-79 aplikant sądowy, asesor i sędzia sądów powszechnych; następnie radca prawny; współorganizator w 1980 r. NSZZ „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim, delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności”, sekretarz prezydium Zjazdu; współautor projektu Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej. W stanie wojennym internowany i więziony, senator I i II kadencji, następnie podsekretarz stanu w rządzie Jerzego Buzka, współautor pierwszego i drugiego etapu reform administracyjnych w latach 1998 – 1999, od 1999 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a od 2006 r. prezes TK; od 2008 r.  wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w latach 2014-2018 prorektor Uczelni, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 1989 r., aktualnie przewodniczący jej Rady Fundatorów. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta, Krzyżem Komandorskim Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae, Brązowym Medalem Gloria Artis; honorowy obywatel Włoszczowy, Brzozowa i  Kazimierzy Wielkiej, laureat nagród im. Michała Kuleszy i oraz Nagrody im. Teresy Torańskiej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego od 1977 r., założyciel i pierwszy prezes Kieleckiego Klubu Jazzowego w 1975 r., laureat Nagrody Dziennikarzy Jazz n/Odrą w 1978 r.

prof. dr hab. Jan Tutaj

Dziekan Wydziału Rzeźby
Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie
Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom obronił z wyróżnieniem w 1994 roku. Odbył staż studyjny w Akademie der Bildenden Kuenste w Norymberdze (1993/94). Stypendysta MKiS (1993) oraz Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (1999).

Prace prezentował na trzynastu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Francja, Japonia, USA, Portugalia, Norwegia, Włochy). Brał udział w ogólnopolskich konkursach rzeźbiarskich, m.in. w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie, Radomiu, Poznaniu, Gdyni, Przemyślu, Krakowie, w których został laureatem wielu nagród i wyróżnień. Uczestniczył w kilku międzynarodowych plenerach i sympozjach rzeźbiarskich, m.in. w Austrii, Szwajcarii, Niemczech i Turcji.

Zajmuje się szeroko rozumianą rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. Pracownik naukowo-dydaktyczny macierzystego wydziału, prowadzi I Pracownię Rzeźby. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Rzeźby.

dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński

Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Doświadczenia badawcze zdobywała, uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących ewaluacji, polityk publicznych, kapitału ludzkiego, uczenia się przez całe życie Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych oraz licznych raportów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień kapitału ludzkiego i analizy polityk publicznych. Od 2009 roku zaangażowana w badania Bilans Kapitału Ludzkiego, w których pełni rolę eksperta ds. uczenia się dorosłych.

dr Krzysztof Wrana

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, z-ca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Marszałku Woj. Śląskiego, sekretarz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, , ekspert Komitetu Miejskiego Krajowej Izby Gospodarczej, ekspert Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego ds. opracowania regionalnej polityki rewitalizacji oraz ds. opracowania regionalnej polityki zdrowia, przewodniczący Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk, główny konsultant w procesie formułowania „Strategii dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020″. Działalność naukowa i aktywność publikacyjna zorientowana na zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego, atrakcyjności i konkurencyjności miast i regionów, witalności miast, rozwoju gospodarki kreatywnej, wdrażania rozwiązań Human Smart City, rozwijania partnerstw międzysektorowych na poziomie lokalnym i regionalnym. Doświadczony dydaktyk akademicki, promotor licznych prac dyplomowych i magisterskich nagradzanych w konkursach regionalnych. Realizator prac na rzecz samorządów terytorialnych w zakresie formułowania i wdrażania strategii rozwoju, gminnych programów rewitalizacji, foresightu strategicznego, ewaluacji procesów rozwoju i wdrażania koncepcji rozwoju. Inicjator i realizator projektów edukacyjnych i społecznych wspierających rozwój kapitału ludzkiego w regionie, w tym realizowanych przez Akademię WSB studiów podyplomowych wspierających rozwój kadr samorządowych oraz projektów partnerstw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Pracę rozpoczął jako referent, w następnych latach stopniowo awansując. W 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i systematycznie uzupełnia wiedzę na studiach podyplomowych. Ukończył studia MBA in Public Management przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.

Od lat współpracuje ze światem nauki, bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych, uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych EBC. W kwietniu 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 r. został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ.

Kontakt

Organizator 51. Sympozjum GAP
Maria Wirchniańska
wirchnim@uek.krakow.pl

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
kom. 534 881 236