Rafał Bakalarczyk

Klub Jagielloński
Doktor nauk społecznych w zakresie polityce publicznej. Dyrektor ds. badań społecznych w Instytucie Polityki Senioralnej Senior Hub i współredaktor pisma eksperckiego „Polityka senioralna”, ekspert ds. polityki społecznej Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek zespołu ds. usług społecznych Forum Idei Fundacji Batorego. Od lat współpracuje też z Fundacją Naukową Norden Centrum oraz Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Ferdynada Lassalle’a. Badawczo i społecznie zajmuje się problemami osób niepełnosprawnych dorosłych i ich rodzin, opiekę długoterminową i sytuacją społeczną osób starszych. Autor licznych opracowań eksperckich i popularyzatorskich w obszarze polityki społecznej. W tym roku opublikował oprócz raportu ” Starość po polsku”, m.in. ekspertyzy: „Wykorzystanie potencjału zawodowego starszych pokoleń jako wyzwanie dla polityki publicznej” (KDS KIG czy we współpracy z Fundacją Zaczyn) ” Srebrna gospodarka. W poszukiwaniu odpowiedzi na starzenie się społeczeństwa” (Nowa Konfederacja we współpracy z Instytutem Polityki Senioralnej).

Jacek Bańka

Kierownik Redakcji Publicystyki Radia Kraków
Absolwent polonistyki oraz Public Relations na UJ. Z radiem związany od 1997 r., od 2015 pełni funkcję kierownika Działu Publicystyki Radia Kraków. Jeden z autorów Tematów Dnia i Bliżej Polityki w Tvp Kraków. Prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu PR na UJ. Krakauer.

Marcin Bazylak

Prezydent Dąbrowy Górniczej

Od 2006 r. pracuje w dąbrowskim samorządzie. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji zespołów, odpowiedzialnych m.in. za współpracę miasta z podmiotami zagranicznymi i pozyskiwanie inwestorów. Efekt ich pracy to m.in. obecność w Dąbrowy Górniczej koncernów NGK Ceramics i SK Innovation, które zdecydowały się na ulokowanie działalności w strefie inwestycyjnej w Tucznawie. Do głównych wyzwań stojących przed Dąbrową Górniczą w najbliższych latach zalicza m.in.: wspólne przedsięwzięcia ze spółkami PKP, dotyczące budowy centrów przesiadkowych i zmian układów komunikacyjnych przy dąbrowskich dworcach; inwestycje realizowane z Tramwajami Śląskimi poprawiające jakość transportu publicznego; rewitalizację śródmieścia w oparciu o tereny po dawnych zakładach Defum (projekt „Fabryka Pełna Życia”) oraz pozyskiwanie kolejnych inwestorów zapewniających rozwój gospodarczy miasta.

Był szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadał za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inicjator szeregu dąbrowskich projektów, m.in: Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, Dębowy Maj Festiwal (cykl wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, organizowanych podczas długiego weekendu majowego), festiwal kultury Zagłębiewood, Dąbrowskie Konsultacje Społeczne (system konsultacji gminnych przedsięwzięć z mieszkańcami). Pracował przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, uczestniczył w Ogólnopolskich Forach Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuje ideę dialogu i współpracy.

W roku 2016 został pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej. Za swoje najważniejsze dokonania na tym stanowisku uważa: doprowadzenie do rozpoczęcia wspólnych inwestycji miasta i PKP, zakładających stworzenie centrów przesiadkowych w Ząbkowicach, Strzemieszycach, centrum miasta i w Gołonogu, zmiany układu komunikacyjnego tych miejscach poprzez budowę tuneli pieszo-rowerowych i drogowych, budowę parkingów typu park and ride i rewitalizację dworców kolejowych; projekt Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej (pracował przy tworzeniu założeń projektu, nad pozyskaniem funduszy z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, a także powołaniem zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia); dokonanie gruntownych zmian w projekcie Zagłębiowskiego Parku Linearnego, dzięki czemu przeprowadzono remont parku Zielona (ze znacznym udziałem środków unijnych) w zgodzie z postulatem ochrony cennych przyrodniczo obszarów parku i zachowania jego naturalnego charakteru; pozyskanie środków zewnętrznych na gruntowną wymianę oświetlenia miejskiego i remont parku Hallera w centrum miasta; rozpoczęcie wspólnej inwestycji miasta i Tramwajów Śląskich, rewolucjonizującej główną oś komunikacyjną Dąbrowy Górniczej (ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Kasprzaka); opracowanie w drodze konsultacji i realizację lokalnych centrów integrujących mieszkańców; opracowanie i wdrożenie nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. – innowacyjnego rozwiązania angażującego mieszkańców w proces planowania przestrzennego.

Edwin Bendyk

Prezes Zarządu, Fundacja im. Stefana Batorego
Dziennikarz, publicysta, pisarz, wykładowca akademicki, przez lata kierował Ośrodkiem Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Był kuratorem programu „Miasto przyszłości / Laboratorium Wrocław” realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Związany z tygodnika „Polityka”. Prowadzi blog „Antymatrix”. Członek Polskiego PEN Clubu i European Council on Foreign Relations. Uczestnik ruchu „Obywatele Kultury”, współorganizator Kongresu Kultury 2016.

dr inż. arch. Iwona Benek

wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)
architekt, adiunkt w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+).
Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych z chorobami otępiennymi.
W ramach działań LAB 60+ brała udział w przygotowaniu ekspertyz na temat projektowania uniwersalnego (opracowanie wytycznych w zakresie dostępności budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania, zleceniodawca: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa) oraz budownictwa senioralnego (ekspertyza na temat mieszkalnictwa senioralnego, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zrealizowana przez ekspertów instytucji wiodących: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Laboratorium Architektury 60+ oraz partnerów: PCG Polska oraz AMRON).

Przeprowadza badania przedprojektowe dla ośrodków senioralnych, opracowuje projekty z uwzględnieniem tzw. perspektywy 60+.

Wspólnie z LAB 60+ jest współautorem projektu w zakresie wdrożenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi na zlecenie UM Łódź, brała udział w opracowaniu masterplanu dla Warszawskiej Dzielnicy Społecznej w Warszawie.
Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg), Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (PTG), Metropolitalnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej.

dr Marek Benio

Europejski Instytut Mobilności Pracy
Prawnik, ekonomista. Propagator wiedzy i badacz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ekspert w dziedzinie mobilności pracy i swobody świadczenia usług. Nauczyciel akademicki, tutor, lobbysta. Współtwórca i wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy.

Prof. dr hab. med. Barbara Bień

Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Przedstawiciel Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości; gerontolog i geriatra; członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Academy for Medicine of Ageing; Global Ageing Research Network (GARN).

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea) oraz Rady Nadzorczej firmy A. Blikle Sp. z o.o. (w latach 1990-2010 był prezesem zarządu). Jest również członkiem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członkiem honorowym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, honorowym prezesem Centrum im. Adama Smitha, członkiem rady fundacji FOR (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju), członkiem zarządu oraz byłym prezesem stowarzyszenia Nowy Świat (stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie), członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz członkiem kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji. We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google.

Tomasz Brzostowski

Wiceprezes ds. usług dla biznesu, Hitachi Vantara
Tomasz zajmuje stanowisko wiceprezesa zarządzającego globalna strukturą centrów usług dla biznesu spółki Hitachi Vantara (centra w Polsce, Malezji i Indiach). Przed Hitachi pracował dla PriceWaterhouseCoopers w Holandii jak i IBM BTO w Polsce. Tomasz jest biegłym rewidentem (ACCA) oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA) jak i absolwentem Europejskiego Uniwersytetu ‘Viadrina’ we Frankfurcie nad Odrą. W ciągu ostatnich lat Tomasz blisko współpracował z krakowskimi uczelniami wyższymi, pogłębiając współpracę między ‘nauką, edukacją i biznesem’. Tomasz jest członkiem rady uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Piotr Buras

dyrektor warszawskiego biura think-tanku European Council on Foregn Relations
Absolwent stosunkow miedzynarodowych na UW. Wczesniej pracownik Centrum Stosunków Międzynardowych, Centrum Studiow Niemeckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta Stiftung Wissenschaft und Politik w berlinie i Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. 2008-2012 stały wspólpracownik i publicysta Gazety Wyborczej. Ostatnio współautor raportu „Nowy rozdział. Transformacja UE a Polska” wydanego przez Fundację im. Stefana Batorego w kwietniu 2021.

Paweł Chorąży

Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego
Od początku kariery zawodowej związany z administracją rządową w obszarze funduszy UE (początkowo jako ekspert, od 2004 roku Dyrektor Departamentu, a w latach 2015 – 2018 podsekretarz stanu odpowiedzialny za realizację programów polityki spójności).
Był ekspertem zewnętrznym w ramach misji i projektów doradczych (OECD: m.in. Kazachstan, Japonia, Portugalia, Ukraina), projektów pomocowych (Chorwacja, Gruzja, Rumunia), członkiem Grupy Niezależnych Ekspertów doradzających Komisji Europejskiej w ramach polityki spójności (2015 – 2017).

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1998) i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001). Stypendysta Fundacji Roberta Boscha w Niemczech (2003 – 2004); absolwent Leadership Academy for Poland (2019) i programu IESE Business School Top Public Executives (2018).

Piotr Duda

Dyrektor Festiwalu Stolica Języka Polskiego, niezależny producent teatralny
Producent teatralny i dyrektor festiwalu Stolica Języka Polskiego. Pomysłodawca stworzenia w rodzinnym Szczebrzeszynie festiwalu literacko-językowego, który w krótkim czasie zyskał pozycję najważniejszego wydarzenia poświęconego literaturze w Polsce. Jest zwolennikiem realizacji w kulturze projektów, które mają w sobie potencjał innowacji i stymulują rozwój sektora kreatywnego.

Studiował aktorstwo i teatrologię w Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych producentów teatralnych. Współtworzył m.in. Teatr Montownia oraz Centralny Basen Artystyczny. Według jego autorskiego pomysłu jest realizowany w Warszawie Festiwal Gorzkie Żale (obecnie Nowe Epifanie).

W latach 2012–2016 był kierownikiem artystycznym Teatru Mazowieckiego. Obecnie kieruje Fundacją Sztuki Kreatywna Przestrzeń, a wraz z Karoliną Gruszką i Iwanem Wyrypajewem współtworzy dom artystyczny WEDA Projekt.

Uważa, że przemysł kultury to wciąż niewykorzystany sektor w polskiej gospodarce, a błędne postrzeganie jego znaczenia i roli sprawia, że nie inwestujemy w niego dostatecznie.

Rafał Franciszek Dutkiewicz

Urodzony w Mikstacie w 1959 roku. W 1982 roku ukończył studia z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Studiował także na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1985 obronił doktorat z logiki formalnej pracą zatytułowaną Z badań nad metodą tablic semantycznych Betha, której promotorem był profesor Ludwik Borkowski. W czasie stanu wojennego działacz „Solidarności”. W 1989 roku został sekretarzem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, a w 1990 jego przewodniczącym.

Rafał Dutkiewicz był współorganizatorem pierwszych Tygodni Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu oraz przewodniczącym Towarzystwa Stypendialnego im. Adama Mickiewicza. Aktywnie działał także w harcerstwie, w latach 80. był członkiem Rady Naczelnej ZHP.
Był pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1982–1992) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1989–1994), a także stypendystą Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst we Freiburgu. Po powrocie ze stypendium w latach 90. założył polski oddział „Signium International”, międzynarodowej firmy zajmującej się wyszukiwaniem kadr kierowniczych. Był także współtwórcą Radia Eska we Wrocławiu.

Pierwszy prezydent Wrocławia wybrany w wyborach bezpośrednich w 2002 roku, pełnił urząd nieprzerwanie przez 4 kadencje do 2018 roku. Od kwietnia 2019 przebywał w Berlinie, w elitarnym gronie Richard von Weizsäcker Academy na zaproszenie Fundacji Boscha. Z początkiem 2020 roku został Senior Fellow w Democracy Study Center w Kijowie.

Członek rady Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat był członkiem, a następnie członkiem honorowym senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Za zasługi dla rozwoju nauki w Europie został wyróżniony honorowym członkostwem Academia Europaea. Jest również członkiem honorowym amerykańskiego think-tanku „Atlantic Council”.

Piotr Dziwok

Prezes Zarządu Shell Polska od 2011 roku.
Od 1994 roku jest związany z Shell, gdzie pełnił wiele ról zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym. Prowadził Shell Chemicals w Europie Środkowo-Wschodniej, pełnił również funkcję członka zarządu Shell Brazil i dyrektora Shell Chemicals w Ameryce Łacińskiej. Był także odpowiedzialny za marketing oraz wdrożenie zmian w Shell Global Fuel Cards. Piotr Dziwok jest współtwórcą centrum Shell Bussiness Operations w Krakowie, gdzie przez ponad 6 lat obejmował funkcję Dyrektora Generalnego.
W maju 2017 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego globalnej funkcji Contracting and Procurement Operations, kontynuując swoje obowiązki Prezesa Zarządu Shell Polska.
Od wielu lat Piotr Dziwok aktywnie działa w strukturach ABSL (Association of Business Service Leaders / Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) wspierając rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Od 2016 roku zajmował pozycję Wiceprezesa oraz Członka Zarządu ABSL w Polsce. W grudniu 2017 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Strategicznej ABSL, a w 2019 roku objął tę funkcję na kolejną kadencję.
W 2019 roku Piotr Dziwok dołączył do Rady Programowej Global Compact Network Poland, która gromadzi liderów firm zaangażowanych w odpowiedzialny biznes i działających w jednym z czterech priorytetowych obszarów: prawa człowieka, ochrona środowiska, prawa pracownicze, wolność od korupcji.
Jest absolwentem Politechniki Moskiewskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył MBA w Carlson School of Minnesota.

dr Ewa Flaszyńska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
Ekspertka rynku pracy, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik administracji rządowej (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i samorządowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). Od 2018 r. zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej i członek Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rady Naukowej “Edukacja ustawiczna dorosłych”, Rady Redakcyjnej „Praca Socjalna” i „Rynku Pracy”. W latach 2017-2018 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. W marcu 2021 r. powołana przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina na członka Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Autorka kilku monografii i ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy. Wygłaszała referaty na konferencjach międzynarodowych (m.in. w Tokio) i krajowych, brała udział w stażu naukowym w jednym z przedsiębiorstw w ramach łączenia nauki i biznesu (2013-2014).

Dr Maciej Frączek

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Autor i współautor ok. 70 publikacji (przede wszystkim z obszaru rynku pracy, polityki zatrudnienia, ekonomii społecznej). Uczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z rynkiem pracy, rozwojem lokalnym i instytucjonalnym, ekonomią społeczną. Do najważniejszych należą: „Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy” (ZPORR), „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” (PO KL), „Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy” (PO KL), „Combating inequalities through innovative social practices of, and for, young people in cities across Europe” (7 Program Ramowy UE). Współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Urzędem Statystycznym w Krakowie.

prof. dr hab. Anna Giza-Poleczuk

Polska socjolog, w latach 2012–2019 prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, od września 2020 dziekan Wydziału Socjologii UW

dr Krzysztof Głuc

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dyrektor Departamentu zasobów i rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wcześniej dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
(w latach 2016-2020).

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago/USA, ukończył też studia podyplomowe
w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego angażujących instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz firmy. Specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Jarosław Górniak

Uniwersytet Jagielloński
Socjolog i ekonomista, profesor nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, statystycznej analizie danych, socjologii gospodarki i organizacji, ewaluacji i analizie polityk publicznych, rozwoju kompetencji i rynku pracy. Obecnie prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Rozwoju a wcześniej dziekan (2012-2020) i prodziekan (2005-2012) Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. W latach 2016-2018 przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

inż. Mariusz Hermansdorfer

Od ponad ośmiu lat pracuje dla renomowanego biura architektury krajobrazu Ramboll Studio Dreiseitl. Operując w różnych skalach, ciągle pogłębia swoją wiedzę w zakresie projektowania wrażliwego na wodę, ekologicznej gospodarki wodnej dla zlewni, rzek oraz obszarów zurbanizowanych. Jego praca koncentruje się na zastosowaniu naturalnych rozwiązań w szerokim zakresie projektów, a także interdyscyplinarnej integracji technicznej infrastruktury miejskiej z architekturą krajobrazu i urbanistyką. Motywem przewodnim tych realizacji jest nacisk na zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury w krajobrazie miasta wykraczające poza klasycznie rozumianą inżynierię środowiska.

Marek Kacprzak

Z wykształcenia jest humanistą i magistrem kulturoznawstwa ze specjalnością komunikacji społecznej i ekonomiki kultury. Posiada tytuł Executive MBA. Z zawodu menadżer, wykładowca akademicki i dziennikarz. Na stałe związany z Radiem Nowy Świat, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem SWPS. Prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową.

Michał Kądziołka

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Wiceprzewodniczący VIII kadencji Rady Miasta Nowego Sącza.

Zuzanna Karcz

Absolwentka IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu i była przewodnicząca samorządu uczniowskiego tej szkoły. Aktywistka na rzecz praw człowieka, w szczególności w kwestiach praw kobiet oraz osób LGBT. Uczestniczka XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Inicjatorka kolektywu aktywistycznego dla młodych – Nowej Fali Aktywizmu. Jej marzeniem jest przebudowanie systemu edukacji i stworzenie modelu promującego obywatelskie zachowania, działania dla klimatu i różnorodności. Członkini Rady Programowej OEES.

dr Marcin Kędzierski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego; w pracy zawodowej zajmuje się analizą polityki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki w obszarze szkolnictwa wyższego. Autor, współautor oraz redaktor kilkudziesięciu opracowań naukowych, eksperckich oraz popularnonaukowych z zakresu polityki publicznej. Koordynator prac zespołu odpowiedzialnego za ewaluację ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz opracowanie reformy systemu pomocy materialnej dla studentów w Polsce. Ojciec piątki dzieci w edukacji domowej.

 

prof. UEK, dr hab. Jacek Klich

Pracownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Kolegium Gospodarki Publicznej i Administracji UEK
Profesor UEK, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk humanistycznych. Pracownik Katedry Zarządzania Organizacjami Publicznymi w Kolegium Gospodarki Publicznej i Administracji UEK. Autor i współautor ponad stu sześćdziesięciu publikacji, na które składają się książki autorskie i współautorskie, monografie, artykuły i rozdziały w tomach zbiorowych na temat prywatyzacji, przedsiębiorczości i innowacji oraz zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

Beata Klimek

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. pracowała w Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Następnie związana z działalnością w mediach, a od 2000 roku z pracą w samorządzie powiatu ostrowskiego. W latach 2010-2014 Radna Miasta Ostrowa Wielkopolskiego VI kadencji. Organizatorka wielu akcji społecznych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Założycielka, a do grudnia 2014 roku prezes Fundacji Przyjazny Ostrów. Od 9 grudnia 2014 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W 2017 i 2019 roku laureatka rankingu Najlepszych Prezydentów Miast N15 tygodnika „Newsweek”. Zdobyła również II miejsce w rankingu „Perły samorządu 2020” Dziennika Gazeta Prawna w kategorii włodarz miast do 100 tys. mieszkańców. W 2017 r. została również laureatką II wyróżnienia „za wyjątkowe poparcie społeczne oraz inicjatywy służące mieszkańcom”. w organizowanym przez THINKTANK i partnerów – Rankingu Liderów Miast Przyszłości. W tym samym roku otrzymała również nagrodę za innowacyjność
w polityce przyznaną przez Instytut Innowacji w Polityce w Wiedniu.

Członkini Zespołu ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitarnych i Miejskich w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Programowej Smart City Forum oraz wiceprezes Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, a od 2017 r. członkini Rady Naukowej Forum „Przestrzenie Miejskie”. W swojej działalności samorządowej koncentruje się przede wszystkim na polityce prorodzinnej i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na inwestycyjne projekty rozwojowe.

Marcin Kopeć

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Uniwersytet Sztokholmski, uzyskując odpowiednio tytuły magistra ekonomii i Master of Social Science with Major in Business Administration. W 2009 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.
Doświadczenia zawodowe zbierał zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Obejmują one m.in. pracę w jednym z największych polskich banków, gdzie odpowiadał za wsparcie biznesu w Polsce południowo-wschodniej oraz pracę w brytyjskiej firmie rekrutacyjnej, gdzie kierował polską częścią zespołu świadczącego usługi dla 2 000 oddziałów jednego z największych brytyjskich banków. Jako zastępca dyrektora w Urzędzie Miasta Krakowa odpowiadał m.in. za przygotowanie budżetu miasta, programów rewitalizacji, inwestycje miejskie, kontakty z inwestorami, instytucjami finansowymi i sektorem MŚP oraz promocję gospodarczą miasta. W małopolskim urzędzie marszałkowskim prowadził projekt badawczy dostarczający informacji o stanie regionalnej gospodarki, a po jego zakończeniu odpowiadał za monitorowanie i aktualizację Regionalnej Strategii Innowacji oraz za realizację dwóch projektów współfinansowanych z funduszy unijnych.
Obecnie jest dyrektorem Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Zarządza zespołem 1,6 tys. pracowników w oddziale i 4 krakowskich inspektoratach oraz 3 biurach terenowych, realizując strategię Zakładu oraz cele wyznaczone przez Zarząd, reprezentując ZUS w mediach, współpracując z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz lokalnymi organizacjami i instytucjami.
Jest autorem książek i artykułów dotyczących rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych oraz współautorem opracowań badawczych z zakresu rozwoju regionalnego. Jego książki to:
Rozwój miasta przez pryzmat procesów rewitalizacji. Przykład Krakowa 2004-2017, Księgarnia Akademicka, 2018
Finansowanie projektów rewitalizacji, C.H. Beck, 2011
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, C.H. Beck, 2010

Alfred Kubczak

Dyrektor Vitare Consulting

Alfred Kubczak obecnie pełni rolę dyrektora ds. korporacyjnych w Grupie Żabka, a także jest właścicielem firmy Vitare Consulting świadczącej usługi w zakresie strategii marek i zarządzania komunikacją. Od ponad 25 lat związany z zarządzaniem w obszarach: sprzedaży, marketingu i komunikacji w sektorze handlu detalicznego. Między innymi tworzył działy komunikacji i spraw korporacyjnych w Shell Polska oraz w Jeronimo Martins Polska, którymi następnie przez wiele lat kierował. W Royal Dutch Shell, w ramach struktur globalnego zespołu EA, realizował projekty marketingowe i komunikacyjne na kilkunastu rynkach europejskich i poza Europą. Absolwent Kellog School Of Management At Northwestern University i Catolica Lisbon Executive Program.

dr Michał Kudłacz

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Gospodarz Sympozjum Naukowych z cyklu Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna (od 51 Sympozjum. Wcześniej gospodarzem był prof. dr hab. Jerzy Haunser).

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, stały konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej; stale współpracujący z samorządami lokalnymi.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, w ramach Funduszy Strukturalnych, oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Między innymi współautor: Strategii rozwoju powiatu bocheńskiego, Strategii rozwoju powiatu dębickiego, Strategii rozwoju województwa lubuskiego, czy Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej. Dyrektor studiów podyplomowych  MBA in Public Management oraz Zarządzanie w Administracji Publicznej. Uczestnik zagranicznych stypendiów dydaktycznych i naukowych (m.in. USA, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania, Wietnam).

Członek European Regional Science Association oraz Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022. Powołany przez Prezydenta m. Krakowa do Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody, Arcadis Sp. z o.o.

Dyrektor Pionu Wody w Arcadis Polska. Absolwent Politechniki Krakowskiej – budownictwo w specjalności budownictwo wodne. Od początku swojej działalności zawodowej związany z gospodarką wodną. Brał udział w wielu projektach z zakresu gospodarki wodnej takich jak m.in.: Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej dla zlewni i miast. Członek zespołu w projekcie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Współtwórca metodyki i raportów Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych 2018 oraz Water City INDEX 2019 i 2020.

Maria Libura

Klub Jagielloński
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Paweł Łysak

Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Reżyserii Dramatu warszawskiej PWST. Wyreżyserował ponad 30 spektakli na scenach teatrów Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi i Torunia oraz siedemdziesiąt słuchowisk radiowych.

Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Złotego Krzyża Zasługi za „zasługi dla kultury polskiej” (2015), Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Teatr (2012), Paszportu „Polityki” (2008), nagrody za reżyserię na XVI Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (2010), Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot” (2011)

.
W latach 2000-2003 wicedyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Od roku 2006 do 2014 był Dyrektorem Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki
w Bydgoszczy oraz Festiwalu Prapremier. Koordynator Obywatelskiej Rady Kultury w Bydgoszczy. W latach 2012-1016 przewodniczący Rady ds. Instytucji Artystycznych przy MKiDN. Od września 2014 Dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Od 2014 wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Koordynator obywatelskiego Kongresu Kultury 2016. Członek zespołu kuratorskiego Forum Przyszłości Kultury. Współzałożyciel i członek Zarządu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych.

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Doktor habilitowany nauk o polityce, profesor UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Specjalizuje się w politykach publicznych, administracji publicznej i zarządzaniu instytucjami publicznymi. Działa w International Public Policy Association.
Członek Komitetu Sterującego ds. Rozstrzygnięć Strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Działał w Radzie Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (2009-2015) oraz w Zespole ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej (2008-2012). Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie w latach 2007-2009 oraz Dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 2016-2020. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne/Public Governance”.
Autor ponad 150 opracowań naukowych publikowanych w wydawnictwach krajowych (m.in. PWN, Scholar) oraz zagranicznych (Routledge, Peter Lang Publishing, Cambridge University Press, Oxford University Press), a także przeszło 130 ekspertyz z szeroko rozumianych polityk publicznych i zarządzania publicznego.

Prof. UJ dr hab. Jolanta Perek-Białas

Instytut Socjologii UJ, kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.
Pracownik Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalność badawcza – socjologia starzenia/gerontologia, ewaluacja polityk publicznych (w tym polityki senioralnej). Była liderką grupy naukowców nt. dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy w ramach COST ACTION on AGEISM (IS1402). Obecnie jest opiekunką naukową w projekcie Marie Skłodowska – Curie Actions – Innovative Training Network EUROAGEISM oraz koordynuje pracami polskiego zespołu w ramach międzynarodowego projektu nt. Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO). Jest też ekspertem ds. ewaluacji w projekcie Inkubator Włączenia Społecznego. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów związanych m.in. z aktywizacją starszych osób (w tym na rynku pracy), dyskryminacją starszych pracowników, ze wsparciem opiekunów osób starszych. Autorka i współautorka licznych publikacji z tej tematyki. Ekspertka zespołu ds. Active Ageing Index (Komisja Europejska i UNECE). Współpracowała/współpracuje z instytucjami międzynarodowymi (np. OECD, Bank Światowy), krajowymi (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), regionalnymi (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Małopolsce, Urząd Marszałkowski) i lokalnymi (Urząd Miasta Krakowa) oraz organizacjami pozarządowymi (AGE Platform Europe)

Przemysław Powalacz

Prezes Zarządu Geberit Polska
Prezes Zarządu Geberit Polska od 2015. W latach 2008 – 2015 Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialny za region CEE, także Rosję i Ukrainę. W latach 2004 – 2008 odpowiedzialny za marketing i sprzedaż w regionie CEE w Sanitec Koło. Karierę rozpoczynał w 1997 roku w sektorze usług i doradztwa marketingowego, najpierw w Polsce, następnie w Niemczech. Członek rady nadzorczej OTCF S.A (właściciel marki 4F). Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Uczestnik programu Akademia Przywództwa Liderów Oświaty w charakterze mentora. Prowadzi indywidualne praktyki mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania. Wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz programu EMBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Wiceprezes Zarządu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Współzałożyciel Stowarzyszenia im. S. Wyspiańskiego. Absolwent SGH oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka programów menedżerskich w INSEAD, London Business School, HEC, Harvard Business School oraz Columbia Business School.

Wojciech Przybylski

Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego
sp. z o.o.
Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od stycznia 2016 – prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.

Prof. dr hab. Jacek Purchla

profesor zwyczajny nauk humanistycznych
Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i przedstawiciel Polski w Radzie Wykonawczej UNESCO w Paryżu. W latach 2016-2017 przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury, którego był założycielem i w latach 1991-2017 dyrektorem. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. Członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Comité international d’histoire de l’art (członek tytularny), ekspert Komisji Europejskiej przy projekcie European Heritage Label. W latach 2000-2016 przewodniczył Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i redaktor „Rocznika Krakowskiego”. W 2018 roku wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europa Nostra z siedzibą w Hadze.

Klara Ramm

Ukończyła studia wyższe na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, posiada dyplom Executive MBA. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Veolii.

Od 2006 roku współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Walnego Zgromadzenia EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu, bezpieczeństwa i finansów sektora.

Klara Ramm realizuje projekty krajowe i międzynarodowe związane z gospodarką wodną, jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zarządu Misji Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych.

dr Ksymena Rosiek

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Doktor nauk ekonomicznych, naukowiec, dydaktyk, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Katedrze Finansów Rozwoju Zrównoważonego. Specjalizuje się w kwestiach związanych z rozwojem zrównoważonym, w szczególności interesuje się ekosystemami miasta, zieloną i niebieską infrastrukturą, a więc między innymi kwestiami wody i efektywności energetycznej. Gospodarowanie wodami opadowymi z perspektywy ekonomicznej, koszty i korzyści środowiskowe w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy) są przedmiotem obecnie prowadzonych badań. Autorka i współautorka ponad dziewięćdziesięciu artykułów naukowych i monografii naukowych, jak również publikacji w czasopismach branżowych.

Uczestnik międzynarodowych zespołów badawczych oraz wieloletni współpracownik badaczy z Japonii, z którymi próbuje przenosić doświadczenia polskiej transformacji w dziedzinie ochrony środowiska, ryzyka ekologicznego, gospodarowania wodami i energetyki na grunty innych krajów rozwijających się.

Joanna Sadzik

Politolożka, trenerka, menedżerka. Prezeska zarządu i dyrektorka zarządzająca Stowarzyszenia WIOSNA. Z WIOSNĄ związana od 2012 roku, także w roli wolontariuszki Szlachetnej Paczki. Tworzy i wdraża merytorykę pracy z beneficjentami projektów społecznych Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości, współtworzy rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautorka podręcznika Biedronki i Szlachetnej Paczki „Pomagam seniorowi. Jak dbać o tych, którym tyle zawdzięczamy”. Od kilkunastu lat buduje skuteczne zespoły, które pamiętając o celu, nie tracą człowieka z oczu.

Katarzyna Scheer

Prezeska Fundacji Biedronki założonej w 2020 r
Prezeska Fundacji Biedronki założonej w 2020 r. przez Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Misją Fundacji jest nieść pomoc potrzebującym osobom starszym i przyczyniać się do poprawy jakości ich życia. Związana z JMP od 2016 r. była m. in. dyrektorem ds. korporacyjnych. Wcześniej pełniła funkcje zarządcze w obszarze marketingu i sprzedaży w firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych. Przez wiele lat była też konsultantem w McKinsey & Company. Ukończyła SGH i uzyskała tytuł MBA z Kellogg School of Management.

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska

Politechnika Warszawska
Absolwentka filozofii (specjalizacja etyka), doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk społecznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz firmy konsultingowej PwC.

Współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej oraz prowadzi zajęcia gościnne w ramach studiów podyplomowych na uniwersytetach w Białymstoku, Łodzi i Lublinie, jest również współtwórcą i wykładowcą Podyplomowych Studiów Trenerów Biznesu, Oświaty i Administracji oraz Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet SWPS oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje także jako konsultant i trener w firmach różnych branż i wielkości. W uznaniu tej pracy otrzymała tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jest twórcą kilkudziesięciu programów szkoleniowych, w tym kilkunastu programów szkoleń e-learning, nagrodzonych godłem „Teraz Polska”.

Autorka kilkudziesięciu artykułów oraz wielu książek, w tym takich pozycji, jak: Etyczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1997), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników (Oficyna Ekonomiczna 2000, 2003, 2006, 2013, 2015), Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji (Wolters Kluwer 2003, 2010, 2020), Motywowanie. Wynagradzanie. Nagradzanie. (współautorka, Wydawnictwo Infor 2004), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL (Wolters Kluwer 2006, 2011, 2020), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2009), Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha (Wolters Kluwer 2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (Wolters Kluwer 2013), Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (redaktor naukowy, Wolters Kluwer 2014), Coaching kariery. Doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy (Wolters Kluwer 2018).

W swoich pracach akcentuje konieczność kompleksowego podejścia do zagadnień zarządzania kapitałem ludzkim. Wydana w tym roku (w wydawnictwie Wolters Kluwer) książka Kształtowanie przestrzeni pracy. Praca w biurze, praca zdalna, coworking została nominowana do nagrody głównej w konkursie „ECONOMICUS” Dziennika Gazety Prawnej.

Iwona Sikorska

Uniwersytet Jagielloński
Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, nauczyciel akademicki, specjalista psychologii klinicznej, terapeuta dziecięcy i młodzieżowy, superwizor interwencji kryzysowej , ze specjalizacją z zakresu pomagania dzieciom, młodzieży i rodzinom, autorka publikacji dotyczących rozwoju typowego i atypowego dziecka, edukacji i terapii. Współpraca badawcza z Uniwersytetem Karola w Pradze oraz Flinders University w Adelajdzie, w Australii w zakresie odporności psychicznej i poczucia dobrostanu dzieci i młodzieży.

dr Filip Skawiński

Analityk w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (nauki polityczne) i Université de Rennes (prawo UE; stypendium rządu francuskiego), w 2007 roku uzyskał tytuł doktora (nauki polityczne). Wykładał m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Europejskiej; pracował jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie. W Komisji Europejskiej od 2008 roku.

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski

Statystyk zatrudniony w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
W latach 1999-2002 oraz 2012-2016 – prorektor tej Uczelni. Czwartą kadencję członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, ostatnio powołany w skład Naukowej Rady Statystycznej. Członek władz Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, a przez trzy kadencje przewodniczący Rady Sekcji. Od ponad 20 lat członek władz (Council) International Federation of Classification Societies. W latach 1990-1994 – Visiting Assistant Professor w Department of Economics, Bilkent University w Ankarze. Stały współpracownik StatSoft Polska. Zainteresowania naukowe: statystyka matematyczna, analizy wielowymiarowe, statystyka medyczna, analiza skupień, metody analizy danych, różne zastosowania statystyki. H-Index wg Web of Science: 12. Hobby: muzyka rozrywkowa, radio.

ACACIO SOUSA

Dyrektor HR ds. Operacyjnych w Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka
Odpowiada m. in. za tworzenie i realizację strategii personalnej dla obszaru Operacji, zgodnej ze strategią personalną i biznesową firmy, jest również szefem Rekrutacji w Jeronimo Martins Polska. Z JMP związany od 1998 r. , pełnił m. in. funkcję Dyrektora Operacyjnego, a wcześniej zajmował inne stanowiska kierownicze w obszarach logistyki i zakupów. Ukończył kilka programów zarządzania w INSEAD, Católica – School of Business & Economics, Northwestern University – Kellogg School of Management oraz program Advanced Leadership w CCL- Center for Creative Leadership

Michał Szczurek

Dyrektor Zarządzający w ING Retail Asia, Hong Kong
W grupie ING od 1996 r. Posiada doświadczenie w bankowości detalicznej, MŚP, ubezpieczeniach i zarządzaniu inwestycjami, zarządzając wielokanałowymi organizacjami w Polsce, Rumunii i Azji.
Obecnie Dyrektor Zarządzający w ING Retail Asia, Hong Kong (Chiny, Tajlandia, Singapur, Filipiny). Jest odpowiedzialny za handel detaliczny, nowe projekty i spółki zależne ING w Azji (Bank TTB, Bank of Beijing).
Wcześniej przez 7 lat piastował stanowisko Dyrektora Generalnego w ING Bank Romania.
Odpowiadał za uruchomienie Funduszu Emerytalnego ING w 1999 roku, który w ciągu 5 lat urósł do 2,5 mln Klientów, przynosząc 50 mln euro rocznego zysku netto.

Agnieszka Szlubowska

dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Zarządzania
i Komunikacji Społecznej, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, kieruje Wojewódzkim Biurem Spisowym. Ukończyła program ARGO Top Public Executive organizowany przez IESE Business School. Specjalizuje się w statystyce kultury, zdrowia i ochrony zdrowia, polityki społecznej, gospodarki społecznej. Przewodnicząca międzyresortowego zespołu ds. statystyki niepełnosprawności, członkini międzyresortowego zespołu ds. statystyki kultury, komitetu sterującego Otwarte Dane Plus, komitetu sterującego ds. rozstrzygnięć strategicznych w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Prowadzi szereg badań i projektów rozwojowych, między innymi satelitarny rachunek kultury, zdrowia, ochrony socjalnej, przemysły kultury i kreatywne, europejski system zintegrowanych statystyk dotyczących ochrony socjalnej (ESSPROS). W ramach prowadzonych badań i prac metodologicznych współpracuje ze środowiskiem naukowym, administracją publiczną, instytucjami międzynarodowymi: Eurostatem, OECD, UNESCO, Bankiem Światowym, WHO.

Benedykt Węgrzyn

Adrianna Wrona

Fundacja Instrat
Ekonomistka w programie badawczym Energia i Środowisko Fundacji Instrat. Absolwentka Ekonomii (MSc) z Uniwersytetu Amsterdamskiego i studentka Global Governance and Ethics (MSc) na UCL w Londynie. W swojej pracy zajmuje się głównie kwestiami ekonomii, zarządzania oraz etyki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Współautorka publikacji i analiz na tematy związane z transformacją energetyczną w Polsce, polityką klimatyczną Polski i Unii Europejskiej oraz rozwojem elektromobilności. Doświadczenie z zakresu polityki publicznej zbudowała w konsultingu ekonomicznym doradzając instytucjom prywatnym i publicznym w Wielkiej Brytanii.

Jakub Wojnarowski

Dyrektor Zarządzający ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie
Wcześniej m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan i członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE (2012 – 2017), dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006 – 2012) oraz członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011), zaangażowany w rozwój społeczeństwa obywatelskiego członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009); członek Rady nadzorczej i Komitetu Audytu MetLife Polska, socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Central European University; wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), negocjator i facylitator, autor i współautor książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora finansowego i innowacji, polityki publicznej, edukacji i współpracy międzynarodowej.

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Związany z Wodociągami Miasta Krakowa od 2001 roku. Pracę rozpoczął jako referent, w następnych latach stopniowo awansując. W 2015 r. został Członkiem Zarządu Spółki, a następnie Wiceprezesem. Od 1 kwietnia 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W latach 2013 – 2015 był Pełnomocnikiem ds. Organizacji i Komunikacji Społecznej w Krakowskim Holdingu Komunalnym S.A., w ramach realizacji projektu budowy ekospalarni. W 2017 r. został Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Piotr Ziętara jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i systematycznie uzupełnia wiedzę na studiach podyplomowych. Ukończył studia MBA in Public Management przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych.

Od lat współpracuje ze światem nauki, bierze udział w konferencjach i sympozjach naukowych, uczestniczy w międzynarodowych branżowych warsztatach benchmarkingowych EBC. W kwietniu 2019 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Ziętara został Przewodniczącym I Rady Uczelni, a w grudniu 2020 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024. W maju 2020 r. został powołany przez Radę Miasta Krakowa do składu Rad Społecznych miejskich podmiotów leczniczych: Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ.

Kontakt

Organizator 51. Sympozjum GAP
Maria Wirchniańska
wirchnim@uek.krakow.pl

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków
tel. 12 423 76 05
kom. 534 881 236